Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Naloge občine

Naloge občine določa Zakon o lokalni samoupravi v III. poglavju.

 

Občina Šempeter-Vrtojba tako samostojno ureja in opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določa Zakon o lokalni samoupravi in izvršuje naloge, ki so nanjo prenešene z drugimi zakoni in predpisi in sicer: upravlja s premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba, spodbuja gospodarski razvoj, načrtuje prostorski razvoj, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, zagotavlja in pospešuje razvoj predšolskega varstva, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije, pospešuje zdravstveno dejavnost ter službe socialnega varstva, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost, skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ureja javni red v Občini Šempeter–Vrtojba in ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.


Naloga občine je zagotavljati čim bolj ugodne razmere za vsestransko dobrobit njenih občank in občanov, z ustvarjanjem pogojev, v katerih imajo, ob upoštevanju in spoštovanju različnosti, vsi enake možnosti dostopa do javnih dobrin, možnosti kvalitetnega bivanja in polnopravne udeležbe v življenju občine. Nenazadnje pa mora občina čimbolj težiti k trajnostnemu razvoju, ki se po načelih demokracije, enakosti spolov, solidardnosti, pravne države ter temeljnih človekovih pravic zavzema za stalno izboljševanje življenjskih pogojev in blaginje za potrebe sedanje ter prihodnjih generacij. V ta namen mora spodbujati kolikor je v njeni moči dinamično gospodarstvo, polno zaposlenost in visoko raven izobrazbe, zdravstvenega varstva, socialne in ozemeljske kohezije ter varovanje okolja v mirnem in varnem svetu, kjer bo spoštovana kulturna raznolikost. Ključni cilji strategije so varstvo okolja, socialna enakost in kohezija, gospodarska blaginja ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti.

 

Naloge segajo na naslednja področja:

Vizitka


OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA

Trg Ivana Roba 3 a

5290 Šempeter pri Gorici


T: 05 335 10 00

F: 05 335 10 07

E: info @ sempeter-vrtojba.si

URL: www.sempeter-vrtojba.si

ID za DDV: SI 44857390

Matična številka: 1358227

TRR: 0138 3010 0014 409
        0138 3600 0000 221

Odgovorna uradna oseba:
mag. Milan Turk, župan

Ideogram Šempetra in Vrtojbe

 

 
slovreme.net