Odbori, komisije in delovna telesa
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Odbori, komisije in delovna telesa


Odbori so stalna delovna telesa občinskega sveta. Štejejo pet do sedem članov, komisije pa tri do pet članov. Število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta in delovno področje se določi z odlokom.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sestavlja jo pet članov in opravlja naslednje naloge:

  • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
  • občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
  • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.


Odbor za gospodarski razvoj

Ima sedem članov. Obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma) in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskem svetu poda stališče s predlogom odločitve.


Odbor za okolje in prostor

Ima sedem članov. Obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, varstva okolja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so v občinskem svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskem svetu poda stališče s predlogom odločitve.


Odbor za družbene dejavnosti

Ima sedem članov. Obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskem svetu poda stališče s predlogom odločitve.


Statutarno pravna komisija

Ima tri člane. Obravnava predlog statuta občine poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oz. dopolnitev odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oz. stališča glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne usklajenosti z drugimi veljavnimi akti občine.


Komisija za mednarodne odnose

Ima pet članov. Obravnava predloge s področja mednarodnih odnosov, v sodelovanju s svetom in županom pripravlja program aktivnosti za povezovanja z občinami izven države Slovenije s poudarkom na sodelovanju z zamejskimi občinami. Člani komisije se udeležujejo vseh oblik manifestacij mednarodnega sodelovanja med našo in zamejskimi občinami.
Komisija predlaga svetu v sprejem predloge s področja mednarodnega sodelovanja z zamejskimi občinami.


Komisija za vloge in pritožbe

Šteje pet članov ter obravnava vloge in pritožbe občanov, ki so se s svojimi primarnimi vlogami in pritožbami obrnili za rešitev zadeve na občinski svet. Komisija pripravlja odgovore na vloge in pritožbe, ki jih svet pri svojem delu upošteva v dokončni odločitvi.

 
slovreme.net