Seje občinskega sveta
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Seje občinskega sveta

Občinski svet dela in odloča na sejah.

Seje sveta sklicuje župan, po potrebi, po sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujni zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Izredno sejo lahko skliče župan na predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo 1 članov sveta ali na lastno pobudo. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Priloženo mora biti tudi gradivo o zadevah, o katerih naj občinski svet odloča.

Seje občinskega sveta so javne. Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta. Predstavnike javnega obveščanja se povabi z vabilom, občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v gradiva, ki so priložena članom občinskega sveta za to sejo.

Obravnavo je dolžan vsak odbor ali komisija opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog, pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora vsak odbor ali komisija predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.

Odbori lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njihovih pristojnosti.

Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta. Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov občinskega sveta v sejni sobi (dvorani). Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina navzočih članov izrekla "za" njen sprejem. Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem. S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oz. vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena četrtina vseh članov sveta.

Komisije in odbori občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Statut občine


Poslovnik občinskega sveta
Dnevni red in gradivo

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba dne 20. 7. 2012
Arhiv sej
 
 
slovreme.net