Katalog inf. javnega značaja
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu


Naziv organa: Občina Šempeter-Vrtojba
Naslov: Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici
Kontakt: Tel: 05 335 10 00
Faks : 05 335 10 07
El.naslov: info @ sempeter-vrtojba.si
Spletna stran: www.sempeter-vrtojba.si
ID za DDV: SI44857390
Matična številka: 1358227

Odgovorna uradna oseba: mag. Milan Turk, župan

Datum prve objave kataloga: 10. 5. 2004

Datum zadnje spremembe: 13. 7. 2012

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.sempeter-vrtojba.si

Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu občine v glavni pisarni.2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 


Organi Občine Šempeter-Vrtojba so:
- Občinski svet
- Župan
- Nadzorni odbor 
- Občinska uprava:
docOrganigram 2012

Delovno področje občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba je določeno in opisano v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba (UL RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008 in 94/2009 z dne 20.11. 2009) 

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom.

Zadeve iz lastne pristojnosti ter iz nanjo prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom. 

Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa pristojnemu ministrstvu.

Seznam pooblaščenih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku

Seznam notranjih organizacijskih enot občinske uprave:

  • urad župana
  • sprejemna pisarna
  • okolje in prostor
  • investicije
  • gospodarstvo
  • projekti, gospodarsko razvoj in turizem
  • kmetijstvo
  • urbanizem
  • družbene dejavnosti
  • režijski obrat

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Na podlagi 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS, št. 51/06) je 1. oktobra 2009 na podlagi sklepa župana Občine Šempeter-Vrtojba Dragan Valenčič, za osebo pristojno za posredovanje informacij javnega značaja v upravi Občine Šempeter-Vrtojba, določil Anito Manfreda: defaultImenovanje_pooblascenca_za_dostop_JI (.PDF 366KB)

Ime in priimek: Anita Manfreda
Naziv delovnega mesta: Višja svetovalka za projekte
Naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici
Telefonska številka: 05 335 10 08
Elektronski naslov: anita.manfreda @ sempeter-vrtojba.si

 Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2011

 Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2010

 Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2009


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra)


Državni predpisi
- Držani register predpisov

Predpisi lokalne skupnosti
- Statut Občine Šempeter-Vrtojba, Ur. l. RS, št. 88/2004 74/2005 in 132/200694/2009 )
- Povezava na spletno stran registra lokalnih skupnosti (Pravno-informacijski sistem):
http://rpls.pisrs.si/PredpisiObcine.aspx?obcina=%u0160EMPETER-VRTOJBA
- Povezava do kataloga lokalnih predpisov 
- Povezava do neuradnih prečiščenih besedil 

Predpisi EU:
- Zakonodaja Evropske unije


2.d. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)


Predlogi predpisov so vsebovani v predlogih gradiv za seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba. 


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih


Strategija prostorskega razvoja Občine Šempeter-Vrtojba

Energetska zasnova Občine Šempeter-Vrtojba2.f Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih organ vodi


Seznam postopkov z opisi, navodili in obrazci je odstopen na povezavi Postopki, vloge in obrazci.

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ, s kratkim opisom vsebine javne evidence, ki vključuje opis načina pridobivanja podatkov javne evidence in navedbo o povezanosti javne evidence z drugimi javnimi evidencami, oziroma navedbo, da ni povezana z drugo javno evidenco


- Evidenca za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (evidenca zavezancev in evidenca površin) 

- Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest in Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih. 

Evidenci sta dostopni na sedežu občine v času uradnih ur.

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov


- Dokumentni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju (DOKSIS)
- Računovodski sistem SAOP
- Dostop do zbirke: www.geoprostor.net
Ime informatizirane zbirke: Register občine
Dostop do zbirke: http://www.geoprostor.net/piso/index.asp?ime=sempeter_vrtojba


2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov


Druge informacije javnega značaja


Opomba: Druge informacije javnega značaja s področja dela in aktivnosti Občinske uprave Občinskega sveta ter župana so na voljo na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Opis dostopa: Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen, organ pa lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh (Cenik materialnih stroškov za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja:
 CENIK

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije:
Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov: peter.pticak @ sempeter-vrtojba.si

Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Glavna pisarna Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici, v času uradnih ur in med poslovnim časom:
Ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 15.00
Sreda : od 8.00 do 16.30
Petek: od 8.00 do 14.00 
Za želeno informacijo lahko posredujete tudi elektronsko sporočilo na e-naslov: info@sempeter-vrtojba.si.

Povezave:
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
- Uredba o višini stroškov za posredovanje informacij javnega značaja
- Zakon o splošnem upravnem postopku

- Občine v Sloveniji
- Uradni list4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:
- Prostorski plani
- Struktura proračuna


                                          

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Z DNE 23. 12. 2011


-  PRIPONKA 


NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA Z DNE 23. 12. 2011:

1.  Statut Občine Šempeter-Vrtojba– NPB (3) ( UL RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004 , UL RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005 , UL RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006 , UL RS, št. 94/2009 z dne 20. 11. 2009 )
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI 5. 12. 2009

2      Poslovnik Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba– NPB (1)
(UL RS, št. 115/2004 z dne 25. 10. 2004, UL RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006 )
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 30. 12. 2006

3      Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šempeter-Vrtojba– NPB (1)
(Ur. l. RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008, 94/2009 z dne 20.11. 2009)
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI 5. 12. 2009

4      Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren – Kostanjevica– NPB (1)
(UL RS, št. 112/2008 z dne 28. 11. 2008, UL RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010 )
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 23. 3. 2010

5      Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Šempeter-Vrtojba – NPB (1)
( Uradne objave št.20/99  z dne 9. 12. 1999 in Uradne objave št.14/2001 z dne 14. 7. 2001 )      
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 29. 6. 2001

6      Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles in komisij v Občini Šempeter-Vrtojba – NPB (1)
(UL RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007 in UL RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011 )
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 25. 5. 2011

7      Odlok o priznanjih Občine Šempeter-Vrtojba– NPB (1)
(UL RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010, UL RS, št. 35/2011  z dne 13. 5. 2011)
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 13. 5. 2011

8      Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba« – NPB (1)
(UL RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008, UL RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008)
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 14. 6. 2008

9      Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici– NPB (2)
(UL RS, št. 25/2008 z dne 14.3.2008, UL RS, št. 71/2008 z dne 14.7.2008, UL RS, št. 107/2009 z dne 24.12.2009)
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 1. 1. 2010

10      Odlok o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov – NPB (1)
(Uradne objave št. 3/2002 in UL RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011 )
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 14. 2. 2011

11      Odlok o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba– NPB (2)
(UL RS št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004, UL RS št 11/2006 z dne 27. 10. 2006, UL RS št. 125/2008 z dne 30. 12. 2008)
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 31. 12. 2008

12      Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Šempeter-Vrtojba– NPB (1)
( UL RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007 in UL RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009 )
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 23. 5. 2009

13      Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba– NPB (2)
(UL RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 08, UL RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009, UL RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011)
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 13. 12. 2011

14      Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v Občini Šempeter-Vrtojba– NPB (1)
(UL RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008 in  UL RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009)
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 20. 6. 2009

15      Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter-Vrtojba – NPB (11)
(Uradne objave, št. 5/01, UL št. 6/2004 z dne 23. 1. 2004, UL št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004, UL št. 140/2004 z dne 29. 12. 2004, UL št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005, UL št. 110/2005 z dne 9. 12. 2005, UL št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006, UL št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007, UL št.  126/2007 z dne 31. 12. 2007, UL št. 114/2008 z dne 4. 12. 2008, UL št. 45/2011 z dne 10. 6. 2011, UL RS št. 125/2011 z dne 23.12.2011)  
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 23. 12. 2011

16  Pravilnik o štipendiranju - NPB (3)
(Uradne objave št.25/2001 z dne 29.11.01,  UL RS, št. 68/2007 z dne 30.07.07, UL RS, št. 71/2008 z dne 14.07.08, UL RS, št. 125/2008 z dne 30.12.2008 )
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 31. 12. 2008

17  Pravilnik o oddajanju zemljišč v najem ali zakup (v nadaljevanju najem) - NPB (1)
(UL RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008, občinska spletna stran in oglasne table z dne 1. 4. 2011)
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 1. 4. 2011

18  Pravilnik o štipendiranju –NPB (3)
(Uradne objave št.25/2001 z dne 29.11.01,  UL RS, št. 68/2007 z dne 30.07.07, UL RS, št. 71/2008 z dne 14.07.08, UL RS, št. 125/2008 z dne 30.12.2008 )
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 31. 12. 2008

19  Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Šempeter-Vrtojba – NPB(3)
(UL RS, št. 113/2004 z dne 19.10.2004, UL RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005, UL RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007, UL RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009)  
DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI: 11. 4. 2009

slovreme.net