Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine Šempeter-Vrtojba. Šteje šestnajst članov, ki se sestajajo na rednih, izrednih in slavnostnih sejah.

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih organov Občine Šempeter-Vrtojba.

Pristojnosti

 • sprejema statut občine;
 • sprejema odloke in druge občinske akte;
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun;
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno;
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

 

Statut Občine Šempeter-Vrtojba podrobneje določa še, da občinski svet:

 • sprejema poslovnik občinskega sveta;
 • sprejema odločitve o ustanovitvi, statutu, poslovnih opredelitvah, zaključnih računih ter sprejemanju posojil javnih podjetij, zavodov in skladov v lasti občine;
 • daje soglasje k poslovnim načrtom, sprejema poslovna poročila, obračune in zaključne račune javnih podjetij, javnih zavodov in skladov, katerih je občina soustanoviteljica;
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino;
 • imenuje in razrešuje člane krajevnih odborov;
 • daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote;
 • imenuje in razrešuje predstavnike občin v sosvetu načelnika upravne enote;
 • imenuje občinsko volilno komisijo;
 • ustanavlja javne zavode, gospodarske javne zavode ter javna podjetja;
 • v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Zakonom o zavodih daje soglasje k imenovanju in razrešitvi vodstvenih delavcev javnih zavodov ali imenuje direktorje javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina;
 • daje soglasje k statutom javnih podjetij, zavodov in skladov, katerih soustanoviteljica je občina;
 • imenuje predstavnike v svete oziroma organe upravljanja in nadzora zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina;
 • sprejema akte, s katerimi pod pogoji, ki jih določa zakon, predpisuje davke in druge občinske dajatve;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut.
Sestava:

 


 

Statut občine

 

Poslovnik občinskega sveta




Aktualno

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se je na svoji 5. izredni  seji sestal v četrtek, 23. avgusta 2012 ob 18. uri.

Dnevni red in gradiva


 
slovreme.net